حرکات اصلاحی جهت برطرف کردن ناهنجاری های اسکلتی

426
کلاس آموزشی حرکات اصلاحی جهت برطرف کردن ناهنجاری های اسکلتی ناشی از نوع کار رانندگان ناوگان باری به اهتمام سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد در راستای افزایش آگاهی رانندگان این حوزه تهیه شده است.
pixel