بررسی قدرت موشکی ایران

3,226
بررسی قدرت موشکی ایران ایران در حال تبدیل شدن به قدرت موشکی اول دنیا قدرت نظامی هر کشوری یکی از ابزارهای بازدارنده ی آن در مقابل تهاجم سایر کشور هاست، از اینرو ایران نیز به سمت تولید موشک های متنوع دور برد و کوتاه برد رفته و در تولید انواع آنها دارای تکنولوژی هایی در حد جهانی است که در این ویدئو به بررسی برخی از این موشک ها میپردازیم.
pixel