كوچینگ سلامت؛ آگاهی، اقدام و حركت در مسیر سلامت

323
مصاحبه جناب آقای دکتر شهاب اناری با سرکار خام مرضیه عسگری نوری در رابطه با وبینار 7 آبان 1396. موضوع وبینار: كوچینگ سلامت؛ آگاهی، اقدام و حركت در مسیر سلامت.
pixel