نصرانه / نمايشگاه بين المللي ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبريز

176

نصر: بیست و دومين نمايشگاه بین المللی حرارتي، برودتي و سيستمهاي تهويه ایران - تبریز هم زمان با بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللي ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی ایران - تبريز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز.