فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت

77

فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت بخشی از شعر خوانی امید منوچهریان بخش 1

pixel