ترامپ گمان میکند ایران یک غافلگیری بزرگ برای وی آماده کرده است....!

138
کارشناس ضد ایرانی: ترامپ گمان میکند ایران یک غافلگیری بزرگ قبل از انتخابات برای وی آماده کرده است....!
pixel