ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نصرانه ای برای برترین های استاندارد آذربایجان شرقی

72
نصر: برترین واحدهای صنعتی و تولیدی کیفی آذربایجان شرقی طی مراسمی در اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی تجلیل شدند.
pixel