نقشه برداری در فرانسه

613

ساخت مرتفع ترین پل جهان با کمک GPS و توتال در فرانسه