بیشتر افراد موفق در زندگی خود یک کوچ داشته اند...

202

کوچ باور دارد که توانمندی های فرد خیلی فراتر از آن چیزی است که در حال حاضر نشان می دهد، او را بر مبنای عملکرد امروزش قضاوت نمی کند. از این طریق است که به او کمک می کند به جایگاه بالاتری دست یافته و رشد کند. مدرسه توسعه فردی و کسب وکار علی مسچی (حامین)