حواشی سیل خوزستان

345
مردم با غیرت خوزستان ک همه بسیج شدند و با دست خالی جلو سیل را گرفتند (یاد زمان جنگ را زنده کردند ک با دست خالی جلو تانک های دشمن ایستادگی میکردند این است غیرت و اراده مردم ایران )
jas1139929 8 دنبال کننده
pixel