هواده ونچوری

513
هواده ونچوری با هوادهی در لایه های مختلف آب دستگاهی متفاوت در هوادهی استخر پرورش آبزیان میباشد این قابلیت وجود دارد که تعداد خروجی های دستگاه را افزایش داد و هوادهی بیشتری را ایجاد کرد این دستگاه با تولید حبابهای ریز اختلاط زیادی بین هوا و آب ایجاد میکند
pixel