گ2-در برابر کرار

1,279

مستندی در مورد تانک کرار که آن را با تانک مرکاوا و تی 90 مقایسه می کند.

مصرح 7 دنبال کننده
pixel