آداب و مهارتهای بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی-تفکّر و سبک زندگی-پایۀ هشتم

40
بازدیدهای علمی: در بازدیدهای علمی تعداد شرکتکنندگان محدود است. این بازدیدها ارتباط بیشتری با اهداف برنامههای درسی دارد. بازدید علمی ممکن است در یک روستا، یک شهر، بازار، ٔ کارخانه، طبیعت، حاشیه رودخانه، بازدید از یک موزه، بازدید از روستاهای مجاور یا شهرهای نزدیک و در مواردی از شهرها و مکانهای دور صورت گیرد. مکانهای مورد بازدید در بازدیدهای علمی اغلب مرتبط با اهداف برنامههای درسی است.
Youismus 52 دنبال کننده

u_7869474

5 ماه پیش
سلام باقری هستم دیدم

u_7869474

5 ماه پیش
سلام باقری هستم دیدم

u_7873305

5 ماه پیش
نظام طلب دیدم
filimo
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
در حالی که فشارها از هر طرف به امیر بحری زیاد شده، نیما بازی جدیدی را علیه راضیه و خانواده حامد راه می اندازد.
pixel