بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و صادرات

86

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و صادرات به سفارش بانک توسعه صادرات ایران