روز جهانی تنوع زیستی

65
روز جهانی تنوع زیستی، زمین متشکل از میلیون ها جاندار مختلف از گونه های متنوع است و آنچه زیبایی و خارق العادگی زمین را ساخته، برهمکنش و ارتباط پیچیده و فوق العاده ی این گونه های مختلف است.
pixel