قلعه تاریخی زیبد در صوفه پیر

77

محل سه رویدا تاریخی - جنگ دوازده رخ - کشته شدن فرود یا وردان اشکانی - کشته شدن یزدگرد سوم و غارت سپاهش توسط نیزک -اقامت محتشم شهاب منصور و اسماعیلیان- اقامت عبوری نادر شاه

حماسه 12 رخ
حماسه 12 رخ 1 دنبال کننده