نکته و تست درس 11 دین و زندگی 2 در برنامه ونوس - 9 آبان

855

دکتر سرکشیک زاده 9 آبان ماه مهمان برنامه ونوس از شبکه یک سیما بود و به روش خود درس 11 پایه دوم را تدریس کرد