مرد عجیبی که برق را به عنوان غذا می‌خورد

561
این مرد هندی از برق به عنوان غذا استفاده می‌کند
pixel