مستند ستارگان زمین-آقای دکتر عبدالرحیم هوشمند زاده

810
مستند ستارگان زمین، مستندی برای گرامیداشت پیشگامان و پیشکسوتان زمین شناسی ایران به احترام بزرگانی که زمین شناسی این دیار را بنیاد نهادند و با سپاس از آنانی که این نهال نوپا را به درختی تناور بدل کردند، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معددنی کشور، امروز وام دار تلاش های بی دریغ پیشکسوتان و بزرگان این عرصه است. آقای دکتر عبدالرحیم هوشمند زاده، دکترای مهندسی در پترولوژی متامورفیک و ژنز آهن از فرانسه
pixel