چرا اجداد پیامبر بر شریعت ابراهیم بودند و مسیحی نبودند؟

179

مجموعه پرسش و پاسخ های استاد محمدی در شبکه ولایت www.velayattv.com (-قبر-برزخ-قیامت-ثواب-اهل بیت-شبکه ولایت-بهشت-جهنم-)