بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی»

200
بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» یکی از چالش های حوزه مدیریت پروژه ارتباط میان سازمان، ساختار آن، فرآیندهای مدیریت پروژه و ساختارهای موقتی است که در قالب پروژه باید شکل بگیرند. دوره توسعه مدیریت پروژه سازمانی برای پاسخ به بخشی از این ملاحظات طرح ریزی شده است و ویدیو حاضر بخشی از مطالب این دوره را در بر می گیرد.
pixel