نحوه استفاده از API پردازش متن فارسی یار

399
در این ویدئو درباره نحوه فراخوانی APIها و استفاده از سرویس های مختلف پردازش متن فارسی در واسط کاربری swagger و همچنین ابزار Postman توضیح دادیم. https://text-mining.ir
pixel