برخی از پروژه های پارسین (آریاسام، برودت گستر طوبی، شیراز مرغ (پارس گاورس))

54
آریاسام : 30000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 14 سانتیمتر و 20000 مترمربع ساندویچ پانل سقفی به ضخامت 2 سانتیمتر برودت گستر طوبی: 8000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 10 سانتیمتر شیراز مرغ (پارس گاورس) : 3000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 12 سانتیمتر و 2000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 10 سانتیمتر
pixel