دکتری سامان موسوی - خدمات حرفه ای مشاوره، اجرا و آموزش مدیریت دانش

10
مدرس، مشاور و مجری خدمات مدیریت دانش، تلفن 09158041367، www.rayabarsam.ir
pixel