بسیجی

1 سال پیش
بعضی ها هم گدا مسلک هستند تظاهر به داشتن مشکلات میکنند تا ار قبل ترحم دیگران به ایشان منفعتی برسد.
pixel