گفتار 14 ”دعا“

65
تعریف حقیقی دعا و اینکه چگونه دعا به عنوان یک قاطعیت علمی در عالم خارج محقق و مستجاب می شود.
pixel