مسعود حیدری مدیرعامل ایلنا: به خودمون هم دروغ میگوییم

559

مسعود حیدری مدیرعامل ایلنا: ما رسانه ها نه شفاف هستیم نه صادق، حتی به خودمون هم دروغ میگوییم.

شبکه نظر
شبکه نظر 47 دنبال کننده