بچه‌ها مفاهیم مالی را می‌توانند یاد بگیرند

170
علف خرس
علف خرس 12 دنبال‌ کننده

وقتی بچه‌ها با اصرار زیاد از ما یک وسیلۀ بازی جدید یا هر نوع خواستۀ دیگری می‌خواهند و ما نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم آن را برآورده کنیم، راه‌حل چیست؟ ران لیبر، نویسندۀ کتاب‌های مالی حوزۀ کودکان از راه‌حلی به‌نام ضریب شادی حرف می‌زند. در شاخۀ قلک سایت علف خرس از سن‌وسال آغاز آموزش‌های مالی و مسائلی که باید به بچه‌ها یاد داد، می‌گوید. می‌توانید با جست‌وجوی عنوان مطلب در سایت آن را پیدا کرده و بخوانید. www.alafkhers.com

علف خرس
علف خرس 12 دنبال کننده