ایران گردو | نتایج آبیاری و کوددهی پایان فصل رشد رویشی | گردو | برای سرمای پائیز

36
ایران گردو بزرگترین تولیدکننده نهال_گردوی پیوندی ایران ارسال به سراسر کشور سری صبح ایام غیرتعطیل 04436333282 04436337936 خوی میدان کشاورز اول خیابان کوچری اول کوچه شهیدورمزیار https://www.instagram.com/irangerdookhoya
pixel