روغن گیری کتان تاجیک / زغیر با دستگاه روغن کشی OPM 1500

812
روغن گیری کتان تاجیک / زغیر با دستگاه روغن کشی OPM 1500 بدون مرطوب کردن دانه با ظرفیت واقعی 40 کیلو در ساعت خوراک ورودی را مشاهده می کنید کارایی دستگاه در روغن گیری کتان تاجیک 95٪ به ساختار دستگاه و 5٪ به تنظیمات دستگاه مربوط است چون دانه کتان تاجیک بسیار سخت تر و چسبناک تر از دانه کتان هندی است لذا ممکن است روغن گیری کتان تاجیک در دستگاههای مشابه کپی سازی شده که بیشتر در ایران رایج شده است امکانپذیر نباشد اطلاعات بیشتر در سایت: www.azartalash.com
Azar Talash Aras Co 29 دنبال کننده
pixel