ورزش های محلی در کندلوس

409
جشن فردینماشو از جمله جشن هایی است که در جشنواره های کندلوس هر ساله برگزار میشود.
pixel