روایت زندگی یکی از مددجویان

233
روزها گذشت و مادر آنقدر شرایط زندگی برایش سخت گذشت که برای پول پیش خانه مجبور شده یک کلیه اش را بفروشد و پسرک نوجوانش که می بایست تمام ذهنش مشغول درس و مدرسه باشد به دنبال یک لقمه نان حلال روانه شد تا کمی بار سنگین زندگی را از دوش مادر بردارد. این روایت یک از هزار مددجو است.
pixel