مباحث ویژه 2 - جلسه 5

851

در این جلسه مقدمات کتابخانه FastAI مطرح شد و برخی از ایده های آن از جمله پیدا کردن Learning Rate مناسب، Stochastic Gradient Descent with Restarts