اظهارات بیمار جوان کرونایی بهبود یافته

264
نصر: اظهارات بیمار جوان کرونایی بهبود یافته در بیمارستان مسیح دانشوری / فیلم از توحید سلیمانی- پرستار بیمارستان
pixel