حضور مهندس بهرام مواسات در برنامه "روزآمد" - بخش اول

602
فرش قرمز برنامه روز آمد با حضور مهندس بهرام مواسات (مدیر عامل گروه صنعتی مکرر) پنجشنبه هشتم بهمن ماه 1394
pixel