فیلم آموزش بازخورد - قسمت اول

315
فیلم آموزشی بازخورد یکی از محتواهای کارگاه مدیر در نقش کوچ کیفکو است. در کارگاه مدیر در نقش کوچ، این فیلم به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد و ویژگی های یک بازخورد استاندارد در خلال آن بیان خواهد شد.
pixel