چکیده سخنان امیر گلخانی در اولین جلسه نشست گفتمان بازی

210

نشست گفتمان بازی با موضوع «جایگاه و اقتصاد رسانه‌های تخصصی بازی‌های ویدیویی در ایران»

pixel