شرح حدیث عنوان بصری

1,479

شرح بخشی از حدیث عنوان بصری توسط عارف معاصر آیت الحق حضرت آیت الله کمیلی خراسانی حفظه الله از سلسله عرفان مرحوم میرزا علی قاضی رضوان الله علیه و شاگرد عرفانی مرحوم سیدهاشم حداد رضوان الله علیه که در هیأت قائمیون یافت آباد بیان فرموده اند

الاحقر

الاحقر

3 سال پیش
حفظه اللّه تعالی بحق محمد و آله الطاهرین