اسما الحسنی ( ۹۹ نام نیک پروردگار )

7,680
پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: الهی ! به هر اسمی که خود را به آن نامیده ای و یا در کتابت نازل کرده ای ، از تو حاجت می طلبم.
pixel