کنایه علی‌ ضیا به عقل مسئولین میان سیل زدگان در مناطق آق قلا گلستان!

56

کنایه علی‌ ضیا به عقل مسئولین میان سیل زدگان در مناطق آق قلا گلستان!

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده