درمان تشنج

1,220

بیماری که بعد از 25 سال تشنج توسط دکتر یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب درمان می شود.