اسکندر و دیوژن

72

کتاب داستان راستان ،مجموعهٔ ۱۲۷ داستان کوتاه که غالباً از متون دینی و تاریخی استخراج شده و‌ توسط استاد شهید مرتضی مطهری در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ بازنویسی و منتشر شد . این مجموعه دو جلدی در تمام دهه‌های گذشته مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته‌است. با اینکه برخی از شخصیتها شأن استاد را بالاتر از انتشار کتاب داستان می‌دانستند ،استاد این کتابها را از بهترین و مؤثرترین آثار خود می‌دانست. داستان «اسکندر و دیوژن»از جلد دوم این مجموعه انتخاب و قرائت شد. #داستان_راستان #مرتضی_مطهری #ادبیات_داستانی #مطالعه

pixel