مراحل خارج کردن دستی جوجه کانور از تخم

3,066

در این ویدئو مراحل خارج کردن یک جوجه طوطی کانور به روش دستی تشریح میشود...

طوطی سانان
طوطی سانان 604 دنبال کننده