09 مدیریت منابع مالی

610
سید احمد دلیری
سید احمد دلیری 17 دنبال‌ کننده

نظارت بر فرایندهای کلیدی پشتیبانی و اداری برای سازمان. این دسته شامل گروه های فرایند مربوط به برنامه ریزی و مدیریت حسابداری، حسابداری درآمد، حسابداری عمومی و حسابداری، حسابداری پروژه ثابت دارایی، حقوق و دستمزد، حسابداری قابل پرداخت و هزینه بازپرداخت، عملیات خزانه داری، کنترل داخلی، مدیریت مالیات، صندوق بین المللی / تثبیت، و جهانی خدمات تجاری است.