مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک - آرنگ

1,435

دولت ها به شکلی روزافزون به سراغ دولت الکترونیک می روند تا هزینه هایشان را کاهش دهند، خدماتشان را بهبود بخشند، در زمان صرفه جویی کنند و اثربخشی و کارآیی را در بخش دولتی افزایش دهند. دولت الکترونیک، امکانات جدیدی مانند مشاوره الکترونیک، کنترل الکترونیک و مشارکت عمومی را فراهم می آورد. از طریق دولت الکترونیک است که خدمات دولتی را می توان به روشی راحت، کارآمد و شفاف در اختیار شهروندان قرار داد. در ای