ایران در سیاست و اقتصاد دچار دوگانگی شده است!

84

سخنرانی دکتر حسن سبحانی در مورد اقتصاد ⭕️ کشور ما در سیاست اسلامی عمل کرد اما در اقتصاد، سرمایه داری عمل کرده است