نخستین فیلم از مرگ 7 نفر در واژگونی اتوبوس دانشجویان که در ایران رویداد

775

به گزارش ایران رویداد امروز در واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان مرکز علوم تحقیقات 8 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. این نخستین فیلم از واژگونی اتوبوس و مرگ 8 تن از دانشجویان است که در تهران ایران رویداد