هفت میلیارد رویا، یک سیاره: با احتیاط مصرف کنیم.

338

این ویدئو که به در سال 2015 به سفارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده، اثرات اقتصادی و زیست محیطی استفاده از منابع طبیعی را نشان می دهد. «زندگی در چارچوب محدودیت های سیاره ای که بستر آن است تنها راه تضمین آینده می باشد. رفاه انسانها در گرو این است که تا جایی که ممکن است در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کنند و با مواد اولیه کمتر نتیجه بیشتری به دست آورند.»

دونیت
دونیت 30 دنبال کننده