ربات ایستارو، جایگزین ویلچر معلولین

203

ایستارو، رباتی مخصوص معلولین است تا بدون کمک بایستند، حرکت کنند و بنشینند. تمامی افرادی که در راه رفتن دچار مشکل هستند می توانند بوسیله این ربات به راحتی روی پای خود بایستند، حرکت کنند و با استقلال کارهای روزمره خود را انجام دهند.