آدرس دهی در HTML - آدرس دهی عکس در HTML - آدرس دهی نسبی و مطلق در HTML

38
در این بخش به بررسی نحوه آدرس دهی در HTML می پردازیم. همچنین نحوه آدرس دهی عکس در html را توضیح می دهیم. سپس تفاوت آدرس دهی نسبی و مطلق را بررسی می کنیم. در ادامه آدرس دهی فایل در HTML را بیان می کنیم.
pixel